Ang pagdating ng


18-Sep-2017 13:03

Isang posibleng dahilan nito ay malalim ang ugat ng mga paniniwalang ito sa kultura at ipinapasa sa susunod na henerasyon ang mga paniniwala kaya’t hindi kaagad mabubura ito sa sistema nila.Sa katunayan, hinalo ng mga Filipino ang mga paniniwala nila sa Kristiyanismo, katulad ng krus o bibliya na nagsisilbing anting-anting laban sa mga demonyo.Macario Sakay – tagapagtatag ng Republika ng Katagalugan at nahatulang bitayin sa harap ng publiko dahil sa paglabag sa Batas sa Panunulisan.Patakarang Pilipinisasyon at iba pang Patakarang Pampolitikang Ipinatupad ng mga Amerikano Tatlong Uri o Yugto ng Pamahalaang Amerikano sa Pilipinas Benevolent Assimilation – ipinatupad ni Pangulong William Mc Kinley noong Disyembre 21, 1898- ipinalalabas ng mga Amerikanong sila’y nagtungo sa Pilipinas upang iangat ang buhay ng mga Pilipino at hindi para sakupin ang mga ito.Kailangan nitong magkaroon ng mga kolonya at base-militar upang mapangalagaan ang kanyang mga interes pang-ekonomiko sa bansa.Deity – Tumutukoy sa motibong panrelihiyon sa pagpapalawak ng Estados Unidos.Ito ay tungkulin nila sa bansa bilang mga Amerikano at Kristyano.

ang pagdating ng-46

Non java based adult chat

Batas Cooper o Philippine Bill of 1902 – nagtatadhana sa pagtatatag ng isang Pambansang Asamblea na bubuuin ng mga Pilipino na hahawak ng mga posisyon, sa isang kondisyon at ito ang pagtitigil sa mga pag-aalsa laban sa pamunuang Amerikano sa bansa. Harrison – naging gobernador heneral ng Pilipinas noong 1913 at nagpalit ng uri ng pamahalaang umiiral sa Pilipinas mula sa pagiging “Pamahalaang Amerikano na katulong ang mga Pilipino” tungo sa pagiging “Pamahalaang Pilipino katulong ang mga Amerikano.” Batas Jones – sa pamamagitan ng batas na ito ay naitatag ang Senado na pinamumunuan na ng mga Pilipino.Ang pagsusulong nito nga mga interes pang-ekonomiko sa Silangan lalo na sa bansang Tsina.Duty – Tungkulin ng bawat mamamayang Amerikano na sumuporta at maglingkod sa patakaran sa pagpapalawak ng Estados Unidos.Dahil sa kanila, ang mga babaylan, manggagamot at mga taong dapat nakakagawa ng kababalaghan ay tinagurian nilang mangkukulam.

Motibo at Layunin sa Pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas Destiny / Manifest destiny – ang paniniwala ng mga Amerikano na sila ay itinadhanang lahi na magpapalaganap ng kanilang sibilisasyon sa mundo.Ngunit, kahit subukan man ng mga Kastila palitan ang mga paniniwala ng mga Pilipino, kahit sa mararahas na pamamaraan, katulad ng pagsusunog ng mga nakasulat na literatura nila, may mga ibang bagay ang nanatili pa rin. w=200" data-large-file="https://mundongmitolohiya.files.wordpress.com/2013/09/nuno1.jpg? w=500" srcset="https://mundongmitolohiya.files.wordpress.com/2013/09/nuno1200w, https://mundongmitolohiya.files.wordpress.com/2013/09/nuno1.jpg? w=128 128w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" / Ano nga ba ang mga natirang paniniwala ng mga Pilipino kahit dumating pa ang mga Kastila?Source: data-medium-file="https://mundongmitolohiya.files.wordpress.com/2013/09/nuno1.jpg? Halimbawa, kapag puputol sila ng kahoy, papaalam muna sila sa puno at ipapaliwanag na dahil sabi ng padre kaya lamang nila ginagawa iyon o kaya’t kapag naglalakad sa bukid ay magsasabi, “Makikiraan lang po” at hanggang ngayon may mga taong gumagawa pa rin ng ganoong bagay kahit na sa siyudad.Mga Patakarang Pangkalakalan na Ipinatupad ng mga Amerikano sa Pilipinas (Lihim na layunin ng mga Amerikano nag awing isang bansang agricultural ang Pilipinas upang maging tagabili lamang ng mga niyaring kalakal ng mga pagawaan at industriya ng Estados Unidos) 3.